၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိနစ္(၃၀)အထက္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အႀကိမ္အေရတြက္ျပဇယား ၊ REC ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ေန႔ထိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စာရင္းႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္စာရင္း


No comments

Powered by Blogger.